Skip to main content

Impact op omgeving

Landschap en zichtbaarheid

De plaatsing van grotere turbines zal invloed hebben op het landschapsbeeld ter plaatse. Daarom is nagegaan of de windturbines kunnen aansluiten bij bestaande landschappelijke structuren en de ontwikkelingsgeschiedenis van het huidige landschap. Met de plaatsing van grote windturbines kunnen ruimtelijke kwaliteiten worden ontwikkeld, maar ook kwaliteiten worden aangetast.

De voorgestelde windturbines zijn hoger dan de huidige turbines en daardoor meer zichtbaar dan nu het geval is. De turbines staan in een relatief vlak en open gebied opgesteld. Vanuit Dinteloord zijn de huidige turbines nog grotendeels verscholen achter bebouwing, bomen en dijken. Dit zal ook deels gelden voor de nieuwe turbines.

Vanaf de randen van Dinteloord zijn de bestaande turbines meer zichtbaar. Vanaf deze standpunten zal dan ook duidelijk te ervaren zijn dat er grotere windturbines komen te staan.

Tijdens eerder gehouden informatie-inloopavonden is aan de hand van visualisaties een beeld gegeven van het nieuwe windpark met verschillende varianten (in type/afmetingen). Hierbij is een indruk gegeven van de belevingswaarde en hoe de turbines passen in het landschapsbeeld.

RWE heeft met de Provincie Brabant een overeenkomst gesloten over sociale randvoorwaarden om zo  lusten en lasten beter te verdelen en om hinder zoveel als mogelijk, te beperken.