Skip to main content

Begrippenlijst

Geluid

Draaiende windturbines maken geluid. Het geluid van windturbines kan als storend worden ervaren. Dit is mede afhankelijk van het type windturbine en de hoeveelheid achtergrondgeluid. Om geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken zijn regels opgesteld.
Deze regels zeggen dat de geluidsbelasting van de windturbines op de gevel van woningen (en andere gevoelige bestemmingen) niet meer mag zijn dan:
- 47 decibel (dB) Lden (jaargemiddelde van de dag, avond en nacht) en;
- 41 decibel (dB) Lnight (jaargemiddelde geluidsniveau over alle nachten in een jaar).

Nadat de geluidcontouren inzichtelijk zijn gemaakt, wordt nagegaan welke woningen van derden zijn gelegen binnen deze contouren en wat de geluidniveaus ter plaatse van deze woningen zijn. Deze resultaten zijn van belang voor de toetsing van de vergunningsaanvragen.

Het geluidsniveau is objectief vast te stellen in decibels. Voor geluidshinder is dat veel moeilijker te registeren. Wat voor één persoon hinderlijk is, merkt een ander niet of nauwelijks op.

 

(terug naar vorige pagina)