Skip to main content

Begrippenlijst

Flora en fauna

De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in regelgeving waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) en het Natuurnetwerk Nederland. Door een ecologisch bureau is onderzocht hoe de bouw en het gebruik van de geplande nieuwe windturbines zich verhoudt tot:

  • Natura 2000-gebieden;
  • beschermde soorten;
  • het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur);
  • Provinciaal Natuurbeleid.

(terug naar vorige pagina)