Skip to main content

Begrippenlijst

Externe Veiligheid

Om de veiligheid van de omgeving van het windpark te kunnen garanderen, wordt onderzocht welke veiligheidseffecten het plaatsen en in werking hebben van de windturbines hebben. Beschreven wordt hoe de veiligheid voor de onmiddellijke omgeving gewaarborgd wordt.

Een risico wordt vergeleken met die van de referentiesituatie. De toetsingskaders daarbij zijn:

 • de regels uit het Activiteitenbesluit en;
 • het Handboek Risicozonering Windturbines.

In bovengenoemde documenten zijn richtlijnen opgenomen voor het bepalen van de risico’s door het plaatsen van windturbines en welke veiligheidscontouren rondom de windturbines moeten worden aangehouden. Het toe te passen criterium voor de beoordeling van de risico's, is afhankelijk van de nabijheid van een risico-object en de aanwezigheid van personen of passanten. Daarnaast is de aanwezigheid van extra risicobronnen in de directe omgeving van invloed, zoals opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Objecten die buiten het invloedgebied van een windpark liggen, zijn niet van belang.

Voor de risicoanalyse worden de volgende objecten beschouwd:

 

 1. Bebouwing - Conform het handboek en het Activiteitenbesluit mogen binnen een straal van een zogenaamde PR 10/6 contour, zich geen kwetsbare objecten bevinden zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. Deze afstand van deze contour is berekend op 248 meter en binnen die afstand tot de windturbines bevinden zich geen beperkt kwetsbare objecten. 
   

 2. Wegen/Personenvervoer - Voor wegen wordt het individueel passanten risico (IPR) en het maatschappelijik risico berekend (MR). Hierbij wordt de kans berekend dat een passant (over de weg) komt te overlijden als gevolg van de windturbine. De dichtstbijzijnde weg is de Sasdijk die op 100 m afstand ligt. Berekeningen tonen aan dan dat de turbines ruimschoots onder de IPR norm blijven en dat voldaan wordt aan de MR norm. 
   

 3. Wegen/Personenvervoer - Voor wegen wordt het individueel passanten risico (IPR) en het maatschappelijik risico berekend (MR). Hierbij wordt de kans berekend dat een passant (over de weg) komt te overlijden als gevolg van de windturbine. De dichtstbijzijnde weg is de Sasdijk die op 100 m afstand ligt. Berekeningen tonen aan dan dat de turbines ruimschoots onder de IPR norm blijven en dat voldaan wordt aan de MR norm. 
   

 4. Vaarwegen/vervoer gevaarlijke stoffen - Voor vaarwegen geldt een minimale afstandseis van 50 meter. De minimale afstand bedraagt 72 meter, zodat voldaan wordt aan die eis.
  Het Volkerak is opgenomen in het Basisnet Vaarwegen. De verkeersintensiteit is laag (<17.000 schepen per jaar, circa 46 per dag). Een deel van het Volkerak is binnen het invloedgebied van de windturbines gelegen. Doordat het natuurgebied Dintelse Gorzen wat verder in het water reikt, varen schepen niet of nauwelijks in het invloedsgebied. Er wordt geen noemenswaardige toename van het risico verwacht.
   

 5. Waterkeringen - Voor waterkeringen geldt dat er geen windturbine in de kernzone en de beschermingszone van primaire waterkeringen mogen worden geplaatst. Primaire keringen zijn dijken die beschermen tegen het buitenwater (zeeën en grote rivieren). De dijk langs het Volkerak is een primaire waterkering. Alle turbines bevinden zich buiten de kern- en beschermingszone van de watering.
   

 6. IJsafwerping - In vorstperiodes kan er sprake zijn van ijsaangroei. Vallend ijs of onderdelen kunnen een risico vormen voor passanten. Om de gevolgen voor ijsworp te beperken kan er een stilstandvoorziening worden toegepast waarbij de turbine wordt uitgeschakeld, wanneer ijzel wordt verwacht of waargenomen. Stukken ijs die dan mogelijk kunnen vallen, komen dan direct onder de turbine terecht. In dit geval zijn de gronden onder de turbines niet openbaar toegankelijk, waardoor het risico dat iemand geraakt wordt door ijs zeer gering is en een stilstandvoorziening niet noodzakelijk is.
   

 7. Radar - Het Besluit Algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de bijbehorende regeling (Rarro) bevatten het toestingskader voor radarverstoring van de defensieradar. Een eerste radarbeoordeling heeft plaatsgevonden. In dit onderzoek is op basis van maximale afmetingen van de geplande windturbines onderzocht of de geplande turbines voldoen. Uit deze beoordeling blijkt dat er geen belemmering zijn. Zodra een definitieve keuze is gemaakt voor het type windmolen, zal voor dat specifieke type een verklaring van geen bezwaar bij defensie worden aangevraagd en ter goedkeuring worden voorgelegd.

(terug naar vorige pagina)