Skip to main content

Begrippenlijst

Bodem en waterhuishouding

 

 • Bodem
  De bodem waarop de windturbines worden gerealiseerd, wordt agrarisch gebruikt. Aangenomen kan worden dat de algemene bodemkwaliteit binnen het plangebied geen belemmering vormt. 

  Voor de realisatie van het windpark wordt voor iedere windturbine een fundering aangebracht en vindt bodemonderzoek plaats. Indien de grond verontreinigd is, worden maatregelen getroffen.
   
 • Waterhuishouding
  Gezien de geringe oppervlakte van het plan heeft de plaatsing van de nieuwe windturbines en kabeltracés geen effect op het bodempeil en vindt er geen vervuiling van het oppervlaktewater plaats.

  Bij het gebruik van bouwmaterialen voor de turbines wordt de belasting van het milieu zo veel mogelijk beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen. Uitspoelen van stoffen en daarmee verandering van grondkwaliteit wordt daarom niet verwacht.

  Afhankelijk van de grondwaterstand is mogelijk een tijdelijke bemaling nodig voor het 'droog' kunnen uitvoeren van werkzaamheden. Dit brengt met zich mee dat lokaal het grondwaterniveau tijdelijk kan worden verlaagd. De invloed hiervan is echter beperkt. Na plaatsing van de turbines herstelt de grondewaterstand zich en is er geen relatie meer met het grondwater.

  In het plan houden we rekening met verharding van oppervlak, als gevolg van het aanbrengen van windturbinefundaties, toegangswegen en kraanopstelplaatsen. In geval dit leidt tot een toename in oppervlakteverharding en mogelijk tot een versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen, dan vindt compensatie plaats, volgens de daarvoor geldende regels uit de Keur van het Waterschap.

(terug naar vorige pagina)