Skip to main content

Begrippenlijst

Archeologie en cultuurhistorie

 

 • Archeologie
  Sinds juli 2016 is de wet Erfgoed van kracht. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor het behoud en beheer van cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. Uitgangspunt is om het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke te bewaren en beheersmaatregelen te nemen om dit te  bewerkstelligen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (R.C.E.) spreekt op basis van gebieds- en bodemkenmerken haar verwachting uit over de mogelijkheid van archeologische vondsten in de bodem.

  Voor wat betreft de locatie van de 4 te realiseren windturbines is er sprake van een lage trefkans, dan wel zeer lage trefkans. In geval er toch een vondst zich voordoet, worden maatregelen getroffen om de archeologische overblijfselen volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie te documenteren en de informatie en vondsten te behouden.
   

 • Cultuurhistorie
  De bescherming van cultuurhistorische gebieden binnen de gemeente Steenbergen is vastgelegd in het bestemmingsplan op basis van de Verordening ruimte Noord Brabant, versie juli 2017. In het plangebied van het bestemmingsplan komen uitsluitend aardkundige waardevolle gebieden voor en deze hebben een passende beschermde status.

  Ter plaatse van de locatie van de geplande windturbineposities is geen dubbelbestemming en/of gebiedsaanduiding opgenomen en zijn er geen belemmeringen voor het initiatief.

 

 

(terug naar vorige pagina)